Technik Informatyk 312(01)
  Język angielski zawodowy
 

Język angielski zawodowy

1. Materiał gramatyczny na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Rodzajniki określone i nieokreślone. Przyimki. Zaimki osobowe, 

wskazujące, dzierżawcze, względne, pytające, nieokreślone. Przymiotniki, stopniowanie. Przysłówki, stopniowanie.

Powtórzenie czasów i trybów. Zdania warunkowe i następstwo czasów. Strona bierna czasownika. Mowa zależna.

Ćwiczenia

• Wykonywanie testu diagnozującego poziom kompetencji językowych.

• Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych.

2. Zagadnienia leksykalne: język angielski ogólnotechniczny

Zawody, kraje, narodowości. Określanie wieku, czasu i przestrzeni. Wyrażanie miary, wagi, pojemności, ilości 

oraz innych danych liczbowych w kontekście zawodowym. Zasady pisowni i wymowy liczebników głównych

i porządkowych. Określanie jakości: cechy fizyczne, cechy oceniające i kwalifikujące. Usługi. Technika 

audio-wideo. Podstawowy słowniczek komputerowy. Podstawowe komendy komputerowe.

Ćwiczenia

• Opisywanie zawodów.

• Opisywanie właściwości technicznych przedmiotów.

• Określanie wieku ludzi i przedmiotów, ćwiczenia z czasem i zegarem.

• Prezentowanie specyfikacji urządzeń audio-wideo.

• Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych z luką i testów wielokrotnego wyboru.

3. Zagadnienia leksykalne: język angielski w terminologii zawodowej

Słownictwo związane z wykonywaniem zawodu technika informatyka, zwłaszcza w zakresie obsługi systemów 

operacyjnych i sieci komputerowych, korzystania z oprogramowania biurowego, programowania strukturalnego 

i obiektowego, korzystania z urządzeń techniki komputerowej, multimediów i projektowania grafiki komputerowej. 

Anglojęzyczne instrukcje i polecenia wydawane przez komputer. Programy multimedialne

i elektroniczne publikacje. Przeglądarki internetowe, programy pocztowe i grupy dyskusyjne.

Ćwiczenia

• Sporządzanie specyfikacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w języku angielskim.

• Wykonywanie plansz z anglojęzycznymi nazwami części urządzeń techniki komputerowej.

• Korzystanie z zasobów ogólnoświatowej sieci komputerowej i poczty elektronicznej.

• Wyszukiwanie informacji w anglojęzycznych przeglądarkach internetowych.

• Przeglądanie wybranych stron WWW w języku angielskim.

• Przesyłanie danych w sieci Internet, wysyłanie i odbieranie poczty e-mail.

• Korzystanie z anglojęzycznych grup dyskusyjnych.

• Projektowanie witryny internetowej w języku angielskim.

• Wykonywanie testów słownikowych z zakresu znajomości terminologii zawodowej.

4. Doskonalenie pracy z tekstem

Dokumentacja techniczna urządzeń techniki komputerowej. Instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika 

programów komputerowych w języku angielskim. Anglojęzyczne teksty dotyczące budowy i działania komputera

oraz urządzeń peryferyjnych. Obcojęzyczna prasa specjalistyczna, normy, katalogi, poradniki. Specjalistyczne 

materiały audiowizualne.

Ćwiczenia

• Korzystanie z materiałów pomocniczych: słowników, opracowań specjalistycznych, Internetu.

• Analizowanie struktury tekstu, identyfikowanie zagadnień głównych i drugorzędnych.

• Wyciąganie wniosków z informacji podanych w tekście.

• Posługiwanie się kontekstem w zrozumieniu dokumentu.

• Formułowanie pytań dotyczących wysłuchanego i przeczytanego tekstu.

• Sporządzanie notatki.

• Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka polskiego na język obcy.

• Tworzenie własnego słowniczka terminologii zawodowej.

Ćwiczenia weryfikujące rozumienie tekstu ze słuchu.

5. Konwersacje zawodowe

Kształtowanie stosunków interpersonalnych. Wyrażanie życzeń i żądań w języku obcym. Użycie form 

grzecznościowych w działalności zawodowej. Prowadzenie rozmowy telefonicznej.

Ćwiczenia

• Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

• Stosowanie zwrotów konwersacyjnych używanych do wyrażania pozytywnej opinii, zgłaszania wątpliwości, 

   stawiania warunków, argumentowania.

• Stosowanie zwrotów grzecznościowych używanych w rozmowach zawodowych.

• Uzyskiwanie i udzielanie informacji w konwersacji przez telefon.

6. Język obcy w działalności gospodarczej

Podstawowe elementy życiorysu i listu motywacyjnego. Zasady i metody komunikowania się. Formalno-prawne 

podstawy działalności gospodarczej. Działalność marketingowa firmy.

Ćwiczenia

• Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: życiorysu i listu motywacyjnego.

• Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do pracy.

• Rozróżnianie różnego typu form działalności i umów o pracę.

• Sporządzanie reklamy usług informatycznych.

 

 
 
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul.Staszica 27