Technik Informatyk 312(01)
  Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe
 

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

1. Charakterystyka komputera PC

Regulamin pracowni komputerowej, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych, ochrony praw autorskich. 

Przestępczość komputerowa. Podstawowe pojęcia dotyczące komputera. Podzespoły. Rodzaje pamięci. 

Urządzenia peryferyjne. Rodzaje oprogramowania. Pulpit, menu Start, pasek zadań. Obiekty systemu:

folder, plik, skrót. Elementy okna. Praca z dokumentami. Automatyczny start aplikacji. Aplikacje wbudowane 

systemu. Programy DOS w środowisku Windows. Zakończenie pracy Windows.

Ćwiczenia

• Analizowanie i interpretowanie norm prawnych dotyczących rozpowszechniania programów komputerowych, 

ochrony praw autorskich i przestępczości komputerowej.

• Charakteryzowanie elementów komputera PC i rodzajów oprogramowania.

• Rozpoznawanie elementów środowiska Windows.

• Ustawianie aplikacji domyślnej, projektowanie menu kontekstowego.

• Uruchamianie aplikacji i programów DOS.

• Zapisywanie danych do pliku.

• Wykonywanie czynności edycyjnych: kopiuj, wytnij i wklej.

• Zamykanie systemu.

2. Systemy plików

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS. Katalog główny, ścieżka dostępu. Praca z systemem plików. 

Obsługa długich nazw. Eksplorator Windows. Atrybuty plików. Uprawnienia NTFS do folderów i plików, lista 

kontroli dostępu ACL. Zarządzanie plikami i folderami. Archiwizacja i kompresja danych. Struktura dysku.

Dysk fizyczny i logiczny. Partycje, FAT, klastry. Narzędzia do zarządzania partycjami. Błędy na dysku, program 

Scandisk. Zjawisko fragmentacji dysku, defragmentacja. Profilaktyka antywirusowa. Harmonogram zadań.

Ćwiczenia

• Przeglądanie i otwieranie obiektów w Eksploratorze.

• Przechodzenie do określonych folderów.

• Tworzenie folderów i plików.

• Kopiowanie, przenoszenie i zmiana nazw obiektów.

• Analizowanie właściwości i atrybutów obiektów.

• Wyszukiwanie plików i folderów, opcje wyszukiwania.

• Wykonywanie archiwizacji i kompresji.

• Formatowanie dysków.

• Odczytywanie rodzaju i wielkości partycji na dysku.

• Zarządzanie partycjami: tworzenie, usuwanie, zmiana rozmiaru.

• Uruchamianie programu Scandisk.

• Wykonywanie defragmentacji dysku.

• Instalowanie i uruchamianie programu antywirusowego.

• Wykorzystywanie harmonogramu zadań.

3. Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia

Konfiguracja drukarki lokalnej. Drukowanie z poziomu aplikacji Windows. Menedżer wydruku. Opcje drukowania. 

Drukowanie do pliku. Drukowanie w sieci. Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. 

Konfiguracja napędów CD i CD-RW. Konfiguracja opcji DVD.

Ćwiczenia

• Ustawianie opcji drukowania dokumentu, podgląd wydruku.

• Przeglądanie, zmiana, czyszczenie kolejki drukowania.

• Wstrzymywanie, podejmowanie wydruku, anulowanie zadań.

• Korzystanie z metody przeciągnij i upuść.

• Drukowanie do pliku, wydruk z pliku.

• Zmiana właściwości ekranu: rozdzielczość, liczba kolorów.

• Przypisywanie dźwięków do zdarzeń.

• Konfigurowanie karty dźwiękowej.

• Konfigurowanie urządzeń CD i DVD.

• Archiwizowanie danych na płytach CD-R i CD-RW.

4. Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows

Dostosowywanie pulpitu i okien do własnych potrzeb. Menu Start. Pasek zadań

Pliki zarejestrowane i niezarejestrowane. Wybór aplikacji do otwarcia plików niezarejestrowanych. 

Menu kontekstowe, rozszerzanie powłoki. Panel sterowania. Rejestr systemu, pliki rejestru. Sposoby tworzenia 

kopii zapasowej rejestru. Edytor rejestru, dane, klucze i ich zawartość. Pliki wpisów rejestru.

Profile użytkownika w Windows. Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. Lokalne konta 

użytkowników i grup. Prawa i uprawnienia użytkowników. Zasady zabezpieczeń lokalnych.

Ćwiczenia

• Ustawianie wyglądu pulpitu: tło, tapeta, wygaszacz ekranu, Active Desktop.

• Wykorzystywanie i zarządzanie menu Start.

• Tworzenie i korzystanie ze skrótów.

• Ustawianie widoku i opcji folderów.

• Identyfikowanie plików zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

• Wybór aplikacji do otwarcia plików niezarejestrowanych.

• Rozszerzanie powłoki, definiowanie akcji w menu kontekstowym.

• Określanie daty i czasu.

• Dostosowywanie klawiatury i zmiana ustawień myszki.

• Zmiana opcji zarządzania energią.

• Wykonywanie kopii bezpieczeństwa rejestru.

• Odzyskiwanie rejestru z kopii.

• Uruchamianie edytora rejestru, identyfikacja kluczy, danych i wartości.

• Znajdowanie informacji w rejestrze, eksportowanie i importowanie wpisów rejestru.

• Przeglądanie i korzystanie z narzędzi administracyjnych.

• Zarządzanie komputerem poprzez konsolę.

• Tworzenie lokalnych kont i grup użytkowników.

• Przeglądanie i ustawianie zasad zabezpieczeń lokalnych.

5. Architektura systemu Windows

32-bitowy model pamięci w systemie Windows. Pamięć wirtualna i plik wymiany. Sposoby zwiększania 

efektywności pracy systemu. Zadania uruchomione w tle. Tryb rzeczywisty i chroniony procesora. Procesy, wątki,

wielozadaniowość. Menedżer maszyn wirtualnych. Jądro systemu operacyjnego. Etapy uruchamiania systemu. 

Uruchamianie kontrolowane. Menu startowe Windows. Pliki konfiguracyjne.

Ćwiczenia

• Zmiana rozmiaru i położenia pliku wymiany.

• Zarządzanie zadaniami uruchomionymi w tle.

• Korzystanie z menedżera zadań.

• Wywoływanie menu startowego Windows.

• Uruchamianie i modyfikacja opcji menu startowego.

6. Praca w trybie MS-DOS

Tryb MS-DOS. Okno aplikacji DOS. Pliki konfiguracji pif. Pamięć dla programów DOS. Polecenia wewnętrzne 

i zewnętrzne. Dyskietka systemowa. Nakładki ułatwiające pracę z systemem DOS. Drukowanie z aplikacji DOS.

Ćwiczenia

• Przeglądanie i zmiana właściwości programów DOS w plikach pif.

• Drukowanie z aplikacji DOS.

• Stosowanie podstawowych poleceń DOS, uzyskiwanie pomocy.

• Praca w trybie MS-DOS.

• Zarządzanie plikami i katalogami przy pomocy nakładki systemowej.

• Konfigurowanie pamięci DOS: config.sys, autoexec.bat.

• Obsługa urządzeń w trybie rzeczywistym MS-DOS, ładowanie sterowników.

• Tworzenie dyskietki systemowej, przenoszenie systemu.

7. Instalacja systemu, sprzętu i oprogramowania Windows

Instalacja i aktualizacja systemu Windows, wymagania sprzętowe. Charakterystyka procesu instalacji. Typy i fazy 

instalacji systemu. Uruchomienie systemu. Instalowanie sprzętu. Mechanizm Pług & Play. Ręczna instalacja 

i konfiguracja sprzętu. Menedżer urządzeń. Zasoby sprzętowe. Urządzenia USB. Instalacja oprogramowania.

Ćwiczenia

• Wykonywanie instalacji typowej i niestandardowej.

• Obserwacja poszczególnych faz instalacji.

• Uruchamianie systemu Windows po raz pierwszy.

• Dodawanie nowego urządzenia.

• Ręczne instalowanie i konfigurowanie urządzeń.

• Przeglądanie drzewa urządzeń, właściwości i zasobów.

• Instalowanie oprogramowania użytkownika.

8. Konfiguracja Windows do pracy w sieci

Składniki oprogramowania sieci: klient, karta, protokół, usługa. Bezpośrednie połączenie kablowe. Modemy i porty 

COM. Dial-Up networking. Inne metody dostępu do Internetu. Główne cechy protokołu TCP/IP. Praca w trybie

offline. Korzystanie z podstawowych usług Internetu, netykieta. Przeglądarka internetowa. Poczta elektroniczna. 

Komunikatory. Bramki SMS.

Ćwiczenia

• Instalowanie i konfigurowanie składników sieci.

• Konfigurowanie bezpośredniego połączenia kablowego dwóch komputerów.

• Instalowanie i konfigurowanie modemu i połączenia Dial-Up networking.

• Określanie głównych cech protokołu TCP/IP.

• Konfigurowanie opcji i ustawień przeglądarki internetowej.

• Przeglądanie wybranych stron WWW, wyszukiwanie informacji.

• Konfigurowanie konta pocztowego.

• Wysyłanie i odbieranie poczty e-mail.

• Konfigurowanie i korzystanie z grup dyskusyjnych.

• Wyszukiwanie i pobieranie plików przez FTP.

• Instalowanie i konfigurowanie programów komunikacyjnych.

• Korzystanie z bramek SMS.

9. Praca w sieci równoprawnej

Logowanie do sieci. Udostępnianie i korzystanie z zasobów w grupach roboczych. Udostępnianie folderów, 

dysków i napędów CD-ROM. Mapowanie dysków. Kontrola dostępu do udostępnionych zasobów.

Udostępnianie i korzystanie z drukarek w sieci. Konfiguracja składników oprogramowania sieci.

Ćwiczenia

• Konfigurowanie udostępniania zasobów.

• Stosowanie zabezpieczeń na poziomie zasobów.

• Korzystanie z udostępnionych zasobów, mapowanie dysków.

• Instalowanie, udostępnianie i korzystanie z drukarek w sieci.

10. Współpraca systemu Windows z serwerami sieci lokalnej

Współpraca z serwerem Windows. Architektura sieciowa systemu Windows. Domena Windows, Active Directory.

Uwierzytelnianie użytkownika w sieci. Przeglądanie zasobów w domenie Windows. Domenowe konta

użytkowników i grup. Zabezpieczenia sieciowe. Zasady grupy GPO. Współpraca z serwerem Novell NetWare. 

Właściwości oprogramowania Klient sieci NetWare. Uwierzytelnianie w NetWare. Przeglądanie zasobów

sieciowych NetWare. Drukowanie w środowisku NetWare.

Ćwiczenia

• Logowanie lokalne i do domeny Windows.

• Korzystanie z zasobów i usług serwera Windows.

• Analizowanie Active Directory.

• Zarządzanie domenowymi kontami indywidualnych użytkowników i grup.

• Tworzenie konta komputera w domenie.

• Przeglądanie zasad grupy GPO.

• Logowanie do serwera Novell NetWare.

• Przeglądanie właściwości Klienta sieci NetWare.

• Korzystanie z zasobów i usług serwera Novell NetWare.

• Przeglądanie NDS, eDirectory.

• Udostępnianie zasobów z kontrolą dostępu na poziomie użytkownika.

11. Systemy wielodostępne Unix/Linux

Wielozadaniowość. Wielodostępność. Zarządzanie pamięcią. System plików. Urządzenia. Interpretatory poleceń

powłoki systemu. Praca w tle. Licencja GNU. Konsole wirtualne, terminale, zdalne konsole, użytkowńcy, grupy,

logowanie, uwierzytelnianie. Procesy, zadania, usługi. Jądro, moduły ładowalne, obsługa urządzeń. Systemy 

plików Linuxa.

Ćwiczenia

• Charakteryzowanie systemów wielodostępnych.

• Charakteryzowanie głównych cech systemu Unix/Linux.

• Logowanie do systemu.

12. Podstawowe operacje w systemie Unix/Linux

Przegląd poleceń powłoki systemu. Dostęp do podręcznika systemowego, manualia. Operacje na plikach

i katalogach. Przeszukiwanie systemu plików. Kompresja i dekompresja plików. Prawa do pliku. Edytory tekstu.

Skrypty powłoki. Podstawy obsługi X. Pulpity, menedżer okien. Konfiguracja pulpitu,

aplety. Programy zarządzające pulpitem. Programy terminali dla środowiska X.

Ćwiczenia

• Wykonywanie podstawowych poleceń powłoki systemu.

• Uzyskiwanie pomocy w manualiach i podręczniku systemowym.

• Wykonywanie poleceń na plikach i katalogach.

• Tworzenie i edycja plików, nadawanie praw.

• Praca w dostępnych powłokach.

• Ładowanie wybranego pulpitu i menedżera okien.

• Konfigurowanie i zarządzanie pulpitem.

13. Przebieg instalacji systemu Unix/Linux

Dystrybucje systemu Unix/Linux. Interfejs programu instalacyjnego. Wybór klawiatury. Rodzaj instalacji.

Obsługa urządzeń. Partycjonowanie dysku. Wybór pakietów do zainstalowania. Formatowanie i instalacja.

Instalacjabootloadera. Konfiguracja X Windows. Uruchomienie systemu.

Ćwiczenia

• Instalowanie systemu Unix/Linux.

14. Unix/Linux w sieci

Konfiguracja karty sieciowej. Ustawienia protokołu TCP/IP. Połączenie PPP. Konfiguracja, odbieranie i wysyłanie 

poczty elektronicznej. Przeglądarki WWW. Protokół FTP, pobieranie plików. Programy komunikacyjne.

Ćwiczenia

• Konfigurowanie karty sieciowej, ustawienia TCP/IP.

• Konfigurowanie połączenia PPP.

• Korzystanie z różnych przeglądarek internetowych.

• Konfigurowanie i korzystanie z poczty w systemie Linux.

15. Programy użytkowe i narzędziowe

Procesory tekstu. Oprogramowanie biurowe. Programy graficzne. Multimedia, dźwięk.

Ćwiczenia

• Uruchamianie i korzystanie z aplikacji systemu Linux.

• Odczytywane i zapisywanie danych w formatach MS Office.

16. Administrowanie systemem Unix/Linux

Przygotowanie serwera do pracy w sieci Internet. Uruchamianie programów. Sprawdzanie ilości wolnego miejsca 

na dysku. Informacje o pamięci. Obciążenie systemu. Zarządzanie kontami użytkowników. Obsługa plików.

Archiwizacja. Automatyczne wykonywanie zadań.

Ćwiczenia

• Wykonywanie zadań administracyjnych za pomocą narzędzi wybranej dystrybucji systemu Unix/Linux.

17. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych

Korzyści wynikające z wdrożenia sieci. Sieci Peer to Peer i sieci Klient/Serwer. Zakres sieci lokalnych LAN

i rozległych WAN. Podstawowe komponenty sieci: karty sieciowe, kable, urządzenia komunikacji

bezprzewodowej. Topologie sieci: magistrala, gwiazda, pierścień, siatka, topologie mieszane. Technologie

sieciowe, metody dostępu, szybkość transferu. Urządzenia do rozbudowy sieci: wzmacniaki, koncentratory,

mosty, switche, routery, bramy, urządzenia zdalnego dostępu - funkcje i zastosowanie.

Ćwiczenia

• Charakteryzowanie sieci równoprawnych i sieci Klient/Serwer.

• Identyfikowanie zakresu sieci.

• Określanie funkcji karty sieciowej.

• Identyfikowanie i określanie właściwości kabli sieciowych.

• Określanie poszczególnych topologii sieci.

• Charakteryzowanie technologii Ethernet i metody dostępu z wykrywaniem kolizji.

• Określanie przeznaczenia urządzeń sieciowych.

• Konfigurowanie i badanie wpływu urządzeń sieciowych na pracę sieci.

18. Protokoły sieciowe, TCPIP

Typy protokołów. Warstwy modelu ISO/OSI. Typy transmisji danych: unicast, multicast, broadcast. 

Protokoły TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk i protokoły zdalnego dostępu. Protokoły komunikacji 

bezprzewodowej. Stos protokołów TCP/IP. Protokoły warstwy aplikacji: HTTP, FTP. Protokoły

warstwy transportowej: TCP, UDP. Protokoły warstwy internetowej: IP, ICMP, IGMP, ARP. Protokoły warstwy 

interfejsu sieciowego: Ethernet, ATM. Narzędzia do protokołów TCP/IP. Identyfikacja aplikacji, socket: adres IP +

port. DNS, mapowanie nazw domenowych na adresy IP. Proces przesyłania danych, elementy pakietu. Routing, 

trasowanie przesyłania danych.

Ćwiczenia

• Określanie protokołów rutowalnych i nierutowalnych.

• Określanie warstw modelu OSI.

• Charakteryzowanie podstawowych protokołów sieciowych.

• Charakteryzowanie poszczególnych protokołów TCP/IP.

• Stosowanie poleceń, narzędzi protokołów TCP/IP.

• Sprawdzanie trasy przesyłania pakietów.

19. Adresowanie IP

Struktura adresu IP, adres sieci, adres hosta. Klasy adresów. Podsieci, maska podsieci i jej struktura. Zasady 

adresowania IP. Adresowanie statyczne i automatyczne. Problemy związane z przydzielaniem klasycznych

adresów IP. Postać binarna adresu IP i maski podsieci. Optymalizacja adresowania IP.

Ćwiczenia

• Określanie klasy adresu.

• Określanie hostów lokalnych i odległych.

• Identyfikowanie prawidłowych adresów IP.

• Przeglądanie konfiguracji IP.

• Przeliczanie adresu IP i maski podsieci w postaci binarnej.

• Określanie liczby sieci i liczby hostów.

20. Sieć Internet

Zasada działania sieci Internet. Domenowa struktura sieci. Usługi sieci Internet. Protokoły internetowe. 

Bezpieczeństwo w sieci, szyfrowanie danych. Adresy publiczne i prywatne. Podłączanie sieci lokalnych do

Internetu: NAT, Firewalls, proxy.

Ćwiczenia

• Charakteryzowanie sieci Internet.

• Korzystanie z usług dostępnych w Internecie.

• Identyfikowanie zagrożeń w sieci.

• Konfiguracja serwera dostępu do Internetu.

21. Administracja serwerem sieci lokalnej

Określenie roli i przeznaczenia serwera. Instalacja serwera. Zadania po instalacji, podstawowa konfiguracja 

usług. Zarządzanie kontami użytkowników. Wdrażanie zabezpieczeń w sieci. Zarządzanie zasobami w sieci. 

Monitorowanie sieci.

Ćwiczenia

• Instalowanie wybranego serwera.

• Wykonywanie zadań poinstalacyjnych.

• Konfigurowanie usług serwera.

• Tworzenie kont użytkowników i grup użytkowników.

• Przypisywanie praw i uprawnień użytkownikom.

• Udostępnianie zasobów dyskowych i drukarek w sieci.

• Stosowanie narzędzi do diagnostyki i monitorowania sieci.

 

 
 
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul.Staszica 27